ALGEMENE VOORWAARDEN

ZICHTBAAR MET SEO

Van toepassing op alle aanbiedingen en/of Overeenkomsten door Zichtbaar met SEO gedaan aan of aangegaan met een Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan.

De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Zichtbaar met SEO hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:

Algemene Voorwaarden’: deze algemene voorwaarden;

‘Zichtbaar met SEO’: de eenmanszaak Zichtbaar met SEO, gevestigd te (1074 AJ) Amsterdam, aan de van Woustraat 151-4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76682919;

‘Opdracht’: alle werkzaamheden die Zichtbaar met SEO op grond van de Overeenkomst voor Opdrachtgever dient te verrichten;

‘Opdrachtgever’: natuurlijke of rechtspersoon die met Zichtbaar met SEO in contact treedt in verband met een mogelijk te sluiten Overeenkomst of met Zichtbaar met SEO een Overeenkomst heeft gesloten;

‘Overeenkomst’: overeenkomst tussen Zichtbaar met SEO en de Opdrachtgever op grond waarvan Zichtbaar met SEO in opdracht van Opdrachtgever een Opdracht uitvoert;

‘Partij’: Zichtbaar met SEO of Opdrachtgever afzonderlijk; ‘Partijen’: Zichtbaar met SEO en Opdrachtgever gezamenlijk;

‘Werkzaamheden’: alle werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven of die door Zichtbaar met SEO uit anderen hoofde worden verricht, zulks in de meest ruime zin van het woord; 1. Alle aanbiedingen van Zichtbaar met SEO zijn vrijblijvend.
 2. Opdrachten door Opdrachtgever gegeven zijn, ongeacht de wijze waarop zij zijn
  gegeven, voor hem bindend.
 3. Na akkoordbevinding van de Opdracht verstuurt Zichtbaar met SEO aan
  Opdrachtgever een schriftelijke Opdrachtbevestiging. Onjuistheden in de Opdrachtbevestiging dienen Zichtbaar met SEO binnen twee (2) werkdagen schriftelijk te bereiken, bij gebreke waarvan de Opdrachtbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen door en/of afspraken met ondergeschikten en/of werknemers van

1  Zichtbaar met SEO, binden Zichtbaar met SEO, anders dan nadat en voor zover zij door Zichtbaar met SEO schriftelijk zijn bevestigd.

 1. De offerte, de daarin opgenomen prijsbepaling en de Opdrachtbevestiging is tot stand gekomen op basis van informatie zoals door Opdrachtgever aan Zichtbaar met SEO verstrekt. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan Zichtbaar met SEO verstrekte informatie juist en volledig is. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Zichtbaar met SEO tijdig de beschikking krijgt over alle materialen, informatie en andere gegevens die Zichtbaar met SEO voor het uitvoeren van de Opdracht nodig heeft.
 2. Zichtbaar met SEO is niet gehouden de informatie, de gegevens, de mededelingen en dergelijke van Opdrachtgever op juistheid te controleren. Tekortkomingen van Zichtbaar met SEO die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie van Opdrachtgever kunnen Zichtbaar met SEO niet worden toegerekend.
 3. Zaken die door Opdrachtgever bestemd zijn om te worden gebruikt bij het uitvoeren van de Opdracht, dienen door Opdrachtgever tijdig op het adres van Zichtbaar met SEO of op de plaats waar de Opdracht door Zichtbaar met SEO moet worden volbracht ter beschikking van Zichtbaar met SEO te worden gesteld. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Zichtbaar met SEO lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van genoemde zaken, ongeacht de oorzaak daarvan.


Opdrachtgever vrijwaart Zichtbaar met SEO voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte materialen, informatie en andere gegevens.

 1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst uitsluitend wijzigen indien de beoogde wijziging Zichtbaar met SEO uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen na akkoordbevinding van de Opdracht heeft bereikt en Zichtbaar met SEO met deze wijziging instemt.


Indien een Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever wordt gewijzigd, is Zichtbaar met SEO gerechtigd de door deze wijziging veroorzaakte extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De oorspronkelijk overeengekomen termijnen zullen in geval van wijziging niet meer van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Zichtbaar met SEO.

 1. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.


Beide Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Tussentijdse opzegging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd is uitgesloten.

 1. Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen.
 2. Alle kosten die derden na aanvang van de Opdracht en in het kader van de Opdracht bij Zichtbaar met SEO in rekening brengen, komen voor rekening van Opdrachtgever.


Indien zich verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren na het uitbrengen van de offerte voordoet, is Zichtbaar met SEO gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan Opdrachtgever. Zichtbaar met SEO maakt een wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk bekend onder opgave van de meer- of minderkosten.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Zichtbaar met SEO is gerechtigd om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Zolang de gevraagde vooruitbetaling niet is verricht, is Zichtbaar met SEO niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van enige betalingsverplichting jegens Zichtbaar met SEO, noch tot verrekening van enig aan Zichtbaar met SEO verschuldigd bedrag met een bedrag dat Opdrachtgever van Zichtbaar met SEO te vorderen heeft.
 4. Betaling geschiedt in euro’s, op een door Zichtbaar met SEO aan te geven wijze en zonder korting.
 5. De door Zichtbaar met SEO gehanteerde termijnen zijn fatale termijnen. Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zichtbaar met SEO is in dat geval gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Daarnaast is Zichtbaar met SEO gerechtigd, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin Opdrachtgever in verzuim is een rente van 1,5% per maand of gedeelte van de maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen.
 6. De vordering van Zichtbaar met SEO tot betaling door Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar zodra: a. de betalingstermijn is overschreden; b. Opdrachtgever failliet is verklaard of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd; c. Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Zichtbaar met SEO maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
 1. Zichtbaar met SEO voert de Opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf op welke wijze de Opdracht wordt uitgevoerd. Zichtbaar met SEO is vrij in het indelen van haar werkzaamheden binnen de context van de Opdracht.
 2. Zichtbaar met SEO voert de Opdracht naar beste inzicht en vermogen vakkundig, voortvarend en zorgvuldig uit. Zichtbaar met SEO heeft het recht zonder kennisgeving aan Opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Zichtbaar met SEO wenselijk is.
 3. De door Zichtbaar met SEO opgegeven termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het verzenden van de offerte geldende werkomstandigheden. De termijnen zijn geen fatale termijn.
 4. Indien buiten schuld van Zichtbaar met SEO vertraging ontstaat, worden de termijnen voor zover nodig verlengd. De termijnen worden tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Zichtbaar met SEO is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever van enige voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de Opdrachtgever te verkrijgen medewerking.
 5. Zichtbaar met SEO verricht de Werkzaamheden op het met Opdrachtgever overeengekomen adres.
 6. Indien de Werkzaamheden niet op de overeengekomen wijze kunnen plaatsvinden, is Zichtbaar met SEO gerechtigd om de meerkosten die dit met zich brengt aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Zichtbaar met SEO is gerechtigd een Opdracht in delen uit te voeren en betaling te vorderen van het daarmee overeenstemmende bedrag. 1. Reclames met betrekking tot verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig (30) dagen na het verrichten van de Werkzaamheden of de verzenddatum van de stukken waarover Opdrachtgever reclameert aan Zichtbaar met SEO kenbaar te worden gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 2. Zichtbaar met SEO dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te onderzoeken.
 3. In het geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Zichtbaar met SEO de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde factuurbedrag.


Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de Opdrachtgever in verband met de reclame.

 1. Opdrachtgever is gehouden zowel tijdens de looptijd van deze overeenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten over alle aangelegenheden van Zichtbaar met SEO, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden aan Opdrachtgever bekend te zijn.


Alle correspondentie, documenten en andere vertrouwelijke zaken (met inbegrip van afschriften daarvan) die Opdrachtgever onder zich heeft of krijgt en die betrekking hebben op Zichtbaar met SEO zijn en blijven eigendom van Zichtbaar met SEO en zullen bij beëindiging van deze overeenkomst direct aan Zichtbaar met SEO worden teruggegeven, voor zover enige (wettelijke) regels daaraan niet in de weg staan.

 1. Zichtbaar met SEO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 3. Opdrachtgever zal nimmer de intellectuele eigendomsrechten van Zichtbaar met SEO aanvechten of betwisten, noch pogingen ondernemen om één of meer van deze rechten te registreren of anderszins te zijner gunste bescherming van deze rechten te verkrijgen.
 4. Opdrachtgever zal Zichtbaar met SEO direct informeren, indien hem blijkt dat een derde (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Zichtbaar met SEO.
 1. Buiten het bepaalde in artikel 8 lid 1 heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak op Zichtbaar met SEO wegens gebreken in of met betrekking tot door Zichtbaar met SEO verrichte Werkzaamheden, geleverde diensten en/of adviezen.
 2. De verplichting tot schadevergoeding van Zichtbaar met SEO op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Zichtbaar met SEO uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.
 3. Als de schade niet is verzekerd, dan is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de factuurwaarde van de Opdracht (exclusief BTW).
 4. Zichtbaar met SEO is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van Opdrachtgever, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van Zichtbaar met SEO. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan gederfde winst, geleden verliezen en

gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.

 1. Zichtbaar met SEO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ondergeschikten en/of bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. 1. Van overmacht aan de zijde van Zichtbaar met SEO is sprake indien Zichtbaar met SEO verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld van Zichtbaar met SEO zijn ontstaan, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien.
 2. Zichtbaar met SEO heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten in geval en voor de duur van een situatie van overmacht. Zichtbaar met SEO is daarnaast bevoegd de Opdracht voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden.
 3. Indien Zichtbaar met SEO bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het leverbare deel afzonderlijk te factureren.


Indien volbrenging van de Opdracht als gevolg van overmacht zodanig wordt vertraagd dat volbrenging van de Opdracht langer dan zes (6) maanden duurt, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Zichtbaar met SEO heeft in dat geval recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst.